Mã Số như có bác trong ngày vui đại thắng - ma so karaoke nhu co bac trong ngay vui dai thang

Mã Số Karaoke như có bác trong ngày vui đại thắng - 54540


Lời Bài Hát:

ma so karaoke nhu co bac trong ngay vui dai thang

Như có Bác Hồ trong ngày vui đại thắng
Lời Bác nay đã thành chiến thắng huy hoàng.
Ba mươi năm đấu tranh giành toàn vẹn non sông,
Mười năm dân chủ cộng hòa kháng chiến đã thành công.
Việt Nam Hồ Chí Minh.
Việt Nam Hồ Chí Minh.
Việt Nam Hồ Chí Minh.
Việt Nam Hồ Chí Minh...

Vui lòng chọn Video để Hát Karaoke online